Cookie policy

Chính sách cookie Cookie là các tệp văn bản nhỏ có thể được các trang web sử dụng để làm cho trải nghiệm của người dùng hiệu quả hơn.

  1. Luật quy định rằng chúng tôi có thể lưu trữ cookie trên thiết bị của bạn nếu chúng thực sự cần thiết cho hoạt động của trang web này.
  2. Đối với tất cả các loại cookie khác, chúng tôi cần sự cho phép của bạn. Trang web này sử dụng các loại cookie khác nhau.
  3. Một số cookie được đặt bởi các dịch vụ của bên thứ ba xuất hiện trên các trang của chúng tôi.