Giáo viên

Toàn Nguyễn Duy

1398 Học viên đã ghi danh

About me

Hiển thị tiểu sử đầy đủ

Master: Management Information Systems

Certificates: IC3, ICDL, MOS

Founder: NDK EDUCATION

Website: ndk.edu.vn

Website đào tạo trực tuyến:

- https://lms.ndk.edu.vn

- http://tinhocquocte.com

My portal: https://hcmnvteduvn.sharepoint.com/sites/thaytoan


My skills

1398

Total students

11

Khóa học

76

Nhận xét